TRADEMARK POLICY

1. Algemeen

Abdij Sint-Sixtus is de eigenaar van het geregistreerde beeldmerk Abdij ST-SIXTUS Westvleteren, geregistreerd op 21 april 2021 met merknummer 018355617.

Dit merk werd geregistreerd voor de volgende klassen:
- 30: Gist
- 32: Bieren
- 35: Merchandising.

Het logo in het beeldmerk van Abdij Sint-Sixtus is een gestileerde aanpassing van het wapenschild van de Abdij, dat de kerkelijke heraldiek volgt. Zijn gebruik gaat terug tot de 19de eeuw.

Het wapenschild:
Het wapenschild is in sinopel groen (CMYK 100-0-100-40; RGB 54-120-60), een van de vijf basiskleuren gebruikt in heraldiek.

De kromstaf:
Symbool van de bestuursmacht, deze staat naar rechts gewend in de wapens van de Abdij.

De gekruiste sleutels:
De gekruiste sleutels of pauselijke sleutels verwijzen naar bisschop Sixtus II, die stierf als paus-martelaar in de derde eeuw.

De palmboom:
Verwijzing naar een vers uit Psalm 92:13 “Justus ut palma florebit” (De rechtvaardige zal bloeien als een palmboom).

 

2. Toestemming vereist voor merkgebruik

Het beeldmerk van Abdij Sint-Sixtus kan slechts gebruikt worden met de schriftelijke toestemming van Abdij Sint-Sixtus. Dergelijke toestemming is specifiek, dat wil zeggen dat deze enkel geldt voor de betreffende situatie en het betreffende doel waarvoor toestemming werd verkregen. Ieder ander gebruik dan toegestaan door Abdij Sint-Sixtus maakt een merkinbreuk uit die bestraft kan worden op basis van het Belgische Wetboek van Economisch Recht.

Het wijzigen of aanpassen van het beeldmerk leidt er niet automatisch toe dat het merk mag worden gebruikt. Bepaalde aanpassingen of wijzigingen kunnen er namelijk toe leiden dat het merk alsnog als 'gebruikt' wordt beschouwd.

Indien u toestemming wenst te verkrijgen voor het gebruik van het beeldmerk, gelieve ons dan te contacteren op het adres tmp@sintsixtus.be. Vermeld daarbij je identiteitsgegevens, het gewenste merk alsook het beoogde gebruik en doel hiervan. We contacteren je vervolgens teneinde de betreffende aanvraag goed te keuren, aan te passen dan wel te weigeren.

Abdij Sint-Sixtus behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken, zonder dit te hoeven verantwoorden, de uit deze Trademark Policy voortvloeiende toestemming om het beeldmerk te gebruiken, in te trekken. In ieder geval zal deze toestemming automatisch worden ingetrokken zonder voorafgaande kennisgeving in het geval de  gebruiker de Trademark Policy niet respecteert.

Abdij Sint-Sixtus kan deze Trademark Policy op ieder moment wijzigen of intrekken. De gebruikers verklaren akkoord te zijn met en te voldoen aan de laatste versie van de Trademark Policy.

 

3. Niet-toegestane gebruiken

Volgens de wettelijke voorschriften is het niet toegelaten om het geregistreerde beeldmerk te gebruiken in de hiernavolgende gevallen. Deze zijn louter indicatief en niet-limitatief. Niet toegestaan is:

- Een gebruik van het teken in de categorieën gist, bieren, of merchandising, als merk, teneinde goederen dan wel diensten in de handel te identificeren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij gebruik op goederen of hun verpakking, bij gebruik als handels- of bedrijfsnaam, bij gebruik in advertenties of vergelijkende reclame dan wel bij gebruik bij import of export van goederen.

- Gebruik van het teken als merk in andere categorieën dan hierboven genoemd, indien dit de relevante consument kan misleiden omtrent de herkomst, kwaliteit of advertenties van de goederen en/of diensten.

- Gebruik van het teken op enigerlei andere wijze dan als merk, indien dit afbreuk kan doen aan één of meerdere essentiële functies van het merk.

- Gebruik van het teken als handelsnaam of vennootschapsnaam.

- Gebruik van het teken op sociale media op een zodanige wijze dat de consument wordt misleid omtrent de afkomst van de betreffende goederen of diensten, dan wel dat er de indruk wordt gewekt dat er een economische band bestaat tussen beide ondernemingen.

- Oneigenlijk gebruik van het teken op publicitaire wijze die ongewenst is door de onderneming. Dit kan bijvoorbeeld bestaan in het oprichten van een social media pagina met de betreffende merknaam.

- Gebruik van het teken waardoor het kan verworden tot een soortnaam voor de betreffende goederen of diensten.

- Oneigenlijk gebruik van het teken als domeinnaam, als link, als metatag, alsook ieder ander gebruik op een website wanneer dit te kwader trouw is of de relevante consumenten kan misleiden omtrent de afkomst, de kwaliteit of de publiciteit van de betreffende goederen of diensten.

- Gebruik van het teken op enige wijze die schade toebrengt aan het merk, haar reputatie of de goederen/diensten waarnaar zij verwijst. Alsook gebruik van het merk op een zodanige wijze dat het voor de relevante consument schijnbaar is dat beide ondernemingen met elkaar verbonden zijn op een economische wijze.

- Gebruik van reclamemateriaal waarin het merk Abdij ST-SIXTUS Westvleteren® voorkomt is evenmin toegestaan zonder akkoord van Abdij Sint-Sixtus.

 

4. Toegestaan gebruik

Volgens de wettelijke voorschriften is het wel toegelaten om het geregistreerde beeldmerk te gebruiken in de hiernavolgende gevallen. Deze zijn louter indicatief en niet-limitatief. Toegestaan is:

- Gebruik van het teken  voor andere dan economische doeleinden.

- Gebruik van het teken voor private doeleinden, die niet worden verricht met het oog op winstverwerving.

- Gebruik van het teken voor educatieve of informatieve doeleinden.

- Gebruik van het teken als decoratie of voor esthetische doeleinden die geen winstbejag nastreven.

- Gebruik van het teken indien dit noodzakelijk is voor het aanbieden van eigen (complementaire) goederen of diensten. Zo mag het merk gebruikt worden teneinde de consument te informeren omtrent het aanbieden van de betreffende eigen (met de merkgoederen complementaire) goederen.

- Gebruik van het teken voor reclame, anders dan vergelijkende reclame, indien deze ertoe strekt het merk aan te prijzen, te beoordelen of de consumenten te informeren over diens kwaliteiten.

- Gebruik van het teken voor journalistieke doeleinden die ertoe strekken de lezer, luisteraar of kijker te informeren omtrent het betreffende merk of de hieraan verbonden goederen/diensten.

- Gebruik van het teken in vergelijkende reclame, indien deze ertoe strekt de consument te informeren en deze de consument niet kan misleiden of verwarren, noch dat er afbreuk wordt gedaan aan de goede naam of de reputatie van het merk, noch dat er een oneerlijk voordeel wordt bekomen door het gebruik van het merk, noch dat goederen of diensten worden voorgesteld als imitatie van de betreffende merkgerelateerde goederen/diensten.

- Gebruik van het teken voor andere klassen dan hierboven vermeld, indien de relevante consument hierdoor niet kan worden misleid omtrent de herkomst, kwaliteit of advertenties van de goederen en/of diensten.

Deze toegestane gebruiken dienen echter afhankelijk te worden gesteld van een respectvol en eerbiedig gebruik van het beeldmerk Abdij ST-SIXTUS Westvleteren®, zonder dat Abdij Sint-Sixtus, diens medewerkers, diensten of goederen hierdoor enige schade ondervinden. Bij deze toegestane gebruiken mag het beeldmerk Abdij ST-SIXTUS Westvleteren® niet in het bijzonder worden benadrukt over de naam van de betreffende goederen/diensten.

 

5. Vermelding

Telkens het beeldmerk wordt gebruikt, dient men melding te maken van de volgende bewoordingen. "Het beeldmerk Abdij ST-SIXTUS Westvleteren® wordt beschermd door het Europese merkenrecht en behoort toe aan Abdij Sint-Sixtus. Ieder oneigenlijk gebruik kan leiden tot een merkinbreuk". Deze bewoordingen dienen op een duidelijke manier, nabij het betreffende merk te worden vermeld.

Wie het merk vermeldt, verbindt zich ertoe om derden aan te zetten dezelfde gebruiken toe te passen teneinde eerlijke marktpraktijken te behouden.

 

6. Onderscheidende afbeelding

Telkens het beeldmerk wordt gebruikt, dient het op een afzonderlijke en onderscheidbare wijze te worden weergegeven. Zo mag het merk niet in enige combinatie, collage of op een onduidelijke manier worden afgebeeld. Het beeldmerk dient op een duidelijke manier, apart van andere merken of tekens te worden afgebeeld, op een dergelijke achtergrond die het mogelijk maakt het merk te onderscheiden.

 

7. Merksymbool

Wanneer het beeldmerk wordt gebruikt dient het steeds gepaard te gaan met het symbool ®.

 

8. Conformiteit met onze algemene voorwaarden

Bovendien moet ieder gebruik van het merk conform zijn met onze algemene voorwaarden die u op onze website kan terugvinden.

 

9. Contact

Indien u verder nog vragen heeft omtrent deze Trademark Policy, het gebruik van ons beeldmerk dan wel enige andere vraag omtrent onze intellectuele eigendomsrechten, dan kan u ons steeds contacteren op tmp@sintsixtus.be.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Abdij Sint-Sixtus vzw

Contact

Donkerstraat 12 8640 Westvleteren

www.trappistwestvleteren.be